Savannah McCaskill.

Savannah McCaskill. (Shane Lardinois)

Savannah McCaskill. Sky Blue FC.